หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ icon

เปิดรับสมัคร เข้าอบรมรุ่นที่ 131
เริ่มอบรมภาคทฤษฎี  19 มี.ค. - 15 พ.ค. 63
ภาคปกติ (อบรม จันทร์- ศุกร์)
อบรมเวลา 09.00 -16.00 น.
 

More...


หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ icon

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 8 
เริ่มอบรม 1 สิงหาคม 2563

ภาคอบรม เสาร์-อาทิตย์
เวลาอบรม 09.00 -16.00 น

More...


Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3+ icon

ปิดรับสมัคร เข้าอบรมรุ่นที่ 4
ลงทะเบียนก่อน 27 ม.ค. 63
เริ่มอบรม 29 ก.พ. 63 เป็นต้นไป
อบรมเวลา 09.00 -18.00 น. (เสาร์-อาทิตย์)

More...


หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย) icon

เปิดรับสมัคร เข้าอบรมรุ่นที่ 52
อบรมวันที่ 24 - 25 เมษายน 2563
เวลาอบรม 09.00 -17.00 น.

 

More...


หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร icon

เปิดรับสมัคร เข้าอบรมรุ่นที่ 4
อบรมวันที่ 18 - 26 เมษายน 2563
เวลาอบรม 09.00 -17.00 น.

More...


หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ icon

เปิดรับสมัคร เข้าอบรมรุ่นที่ 4
อบรมวันที่ 18 ก.ค. - 8 ส.ค. 63
เวลาอบรม 09.00 -17.00 น.
อบรมทฤษฎีเชิงปฎิบัติ 42 ชั่วโมง : รวม 7 วัน

More...


หลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร" icon

เปิดรับสมัคร SP รุ่น 16
อบรม 30 พ.ค. - 26 ก.ค. 63
(สอบรอบเดือนสิงหาคม) 

 

More...


สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์ icon

ปี 2563 รัฐบาลให้การสนับสนุนทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์ ฟรี!!
เพื่อยกระดับแรงงานในประเทศให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ

More...


In-house

ITBS บริการจัดหลักสูตรอบรมภายใน (In-house Training) ให้กับองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และเป็นการยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรของประเทศต่อไป

More...


กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์

 อยู่ระหว่าง Update

More...


การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่

  อยู่ระหว่าง Update

More...


การจัดการสินค้าคงคลัง

  อยู่ระหว่าง Update

More...


Distribution Management icon

เปิดรับสมัครวันนี้ - 17 เม.ย. 63
เมษายน : 18, 24, 25 (รวม 3 วัน)
เวลา  09.00 - 16.00 น. 

More...


Warehouse Management icon

เปิดรับสมัครวันนี้ - 19 มี.ค.
มีนาคม : 21, 22, 28 (รวม 3 วัน)
เวลา  09.00 - 16.00 น. 

More...


Microsoft Excel for Logistics Management icon

เปิดรับสมัครวันนี้ - 10 มี.ค.
อบรม 13 - 14 มีนาคม 2563
เวลา  09.00 - 16.00 น. 

More...


SCOR + LEAN Logistics Management icon

เปิดรับสมัครรุ่นที่ 1
อบรม 28, 29 มี.ค. 63
เวลา  09.00 - 16.00 น.

More...