เพิ่มช่องทางธุรกิจนำสินค้าไทย ขายไกลไปทั่วโลก

เพิ่มช่องทางธุรกิจนำสินค้าไทย ขายไกลไปทั่วโลกด้วยอาลีบาบา icon

อบรมฟรี ด่วน!! จำนวนจำกัด
เพิ่มช่องทางธุรกิจนำสินค้าไทย
ขายไกลไปทั่วโลกด้วยแพลตฟอร์ม อาลีบาบา

อบรม 25 ก.ย. 63

More...


เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์

เปิดรับสมัคร เข้าอบรมหลักสูตรบัญชี
เหมาะสำหรับผู้บริหาร ที่ไม่ใช่นักบัญชี
อบรม 22 ต.ค. 63


More...


หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ icon

เปิดรับสมัคร เข้าอบรมรุ่นที่ 136
เริ่มอบรมภาคทฤษฎี --เปิดอบรม 1 ต.ค. 63
ภาคปกติ (อบรม จันทร์- ศุกร์)
อบรมเวลา 09.00 -16.00 น.
 

More...


หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ icon

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 8 
เริ่มอบรม 14 พ.ย. 63
ภาคอบรม เสาร์-อาทิตย์
เวลาอบรม 09.00 -16.00 น. 

More...


Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3+

เปิดรับสมัคร เข้าอบรม DGR from IATA รุ่น 5
ลงทะเบียนก่อน 28 ก.ย. 63
เริ่มอบรมวันแรก 17 ต.ค. 63
อบรมเวลา 09.00 -18.00 น. (เสาร์-อาทิตย์)

More...


หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 53
อบรมวันที่ 20-21 พ.ย. 2563

 

More...


หลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร"

เปิดรับสมัคร
SP(R)#18 อบรมพุธ, ศุกร์ (12 วัน)
อบรม 18 ก.ย. - 28 ต.ค.
---------------------------------
SP(S)#19 อบรมเสาร์-อาทิตย์ (12 วัน)
อบรม 28 พ.ย. 63 - 24 ม.ค. 64


 

More...


หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร

เปิดรับสมัคร อบรม
อบรมวันที่ 31 ต.ค. - 4 พ.ย. 63

More...


หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ icon

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 4
อบรมวันที่ 31 ต.ค. - 21 พ.ย. 63
อบรมทฤษฎีเชิงปฎิบัติ 42 ชั่วโมง

More...


Microsoft Excel for Logistics Management icon

เปิดรับสมัคร
รุ่น 2 อบรม 7-8 พ.ย. 63
รุ่น 3 อบรม 12-13 ธ.ค. 63
เวลาอบรม : 09.00 - 16.00 น.

More...


Distribution Management

เปิดรับสมัคร

More...


Warehouse Management

เปิดรับสมัคร


 

More...


SCOR + LEAN Logistics Management icon

เปิดรับสมัครวันนี้
บริหารเพื่อลดต้นทุน สร้างความร่วมมือภายในองค์กร

More...


กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์

เปิดรับสมัครวันนี้ - 10 พ.ย. 63
กลยุทธ์ลดต้นทุนการบริหารสินค้าค
งคลัง
Logistics & Supply Chain Simulation By Beer Game

More...


การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่

เปิดรับสมัคร

More...


การจัดการสินค้าคงคลัง

เปิดรับสมัคร

More...


สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์

ปี 2563 รัฐบาลให้การสนับสนุนทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์ ฟรี!!
เพื่อยกระดับแรงงานในประเทศให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ

More...


Incoterms 2020 icon

ปิดรับสมัคร!!
Incoterms 2020
สามารถติดต่อเพื่ออบรมแบบ Inhouse ได้

More...