หลักสูตร Basic Import-Export & Incoterms® 2020

หลักสูตร Basic Import-Export & Incoterms® 2020 icon

 เปิดรับสมัคร >> อบรม 24 ก.พ. 64

More...
อบรมฟรี!! รุ่นที่ 3 และ 4/2563

อบรมฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ" icon

เปิดรับสมัครเข้า อบรมฟรี

วันนี้ - 3 ก.พ. 64

 

More...


หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ icon

เปิดรับสมัคร เข้าอบรมรุ่นที่ 140
เริ่มอบรมภาคทฤษฎี --เปิดอบรม 1 เม.ย. 64
ภาคปกติ (อบรม จันทร์- ศุกร์)

More...


หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ icon

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 9 
เริ่มอบรม 3 เม.ย. 64
ภาคอบรม เสาร์-อาทิตย์
เวลาอบรม 09.00 -16.00 น.
 

More...


หลักสูตร Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3 icon

หลักสูตรอบรม DGR from IATA 
**ลงทะเบียนอบรมวันนี้ - 22 ม.ค. สอบเดือน มี.ค.

More...


หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย) icon

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 54
อบรมวันที่ 
18-19 มี.ค. 64

 

More...


หลักสูตร "ตัวแทนออกของ" icon

เปิดรับสมัคร 50 ท่าน **ที่นั่งเต็มเร็ว
SP(S)#20 อบรมเสาร์-อาทิตย์
อบรม 20 ก.พ. - 4 เม.ย. 64  (12 วัน)


 

More...


หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร icon

เปิดรับสมัคร!! อบรม 13-28 มี.ค. 64


More...


หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ icon

เปิดรับสมัคร รุ่น 4
เริ่มอบรม 8 พ.ค. 64

More...


หลักสูตร Microsoft Excel for Logistics Management icon

เปิดรับสมัคร

อบรม 24-25 เม.ย. 64
เวลาอบรม : 09.00 - 16.00 น.

More...


หลักสูตร Distribution Management icon

เปิดรับสมัคร บริการอบรมภายในองค์กร

In-House สอบถามเจ้าหน้าที่

More...


หลักสูตร Warehouse Management icon

เปิดรับสมัคร อบรม 27-28 มี.ค. 64


 

More...


หลักสูตร SCOR + LEAN Logistics Management icon

เปิดรับสมัคร อบรม 20-21 มี.ค. ุ64
บริหารเพื่อลดต้นทุน สร้างความร่วมมือภายในองค์กร

More...


หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์ icon

กลยุทธ์ลดต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลัง
Logistics & Supply Chain Simulation By Beer Game

More...


หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่ icon

เปิดรับสมัคร

อบรม 26-27 มิ.ย. 64

More...


หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง icon

เปิดรับสมัครวันนี้-15 ก.พ. 64

อบรม 20-21 ก.พ. 64

More...


สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์ icon

ปี 2564 รัฐบาลให้การสนับสนุนทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์ ฟรี!!
เพื่อยกระดับแรงงานในประเทศให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ 

More...


หลักสูตร Incoterms 2020 icon

ปิดรับสมัคร!!
Incoterms 2020
สามารถติดต่อเพื่ออบรมแบบ Inhouse ได้

More...