อบรมฟรี!! รุ่นที่ 3 และ 4/2563

อบรมฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ" icon

ขยายวันรับสมัคร - 15 มิ.ย. 64

More...
หลักสูตร Basic Import-Export & Incoterms® 2020

หลักสูตร Basic Import-Export & Incoterms® 2020 icon

เปิดรับสมัคร >> อบรม Online 

อบรมวันที่ 23 มิ.ย. 64

More...


หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ icon

เปิดรับสมัคร เข้าอบรมรุ่นที่ 141 
เริ่มอบรมภาคทฤษฎี --เริ่มอบรม 18 มิ.ย. 64
ภาคปกติ (อบรม จันทร์- ศุกร์)

More...


หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ icon

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 9 
เริ่มอบรม 5 มิ.ย. 64
ภาคอบรม เสาร์-อาทิตย์
เวลาอบรม 09.00 -16.00 น.
 

More...


หลักสูตร Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3

หลักสูตรอบรม DGR from IATA 
**ลงทะเบียนอบรมวันนี้ - 23 ก.ค.

สอบรับใบประกาศจาก IATA ตามรอบสอบของ IATA 

More...


หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 55
อบรมวันที่ 
9-10 ก.ค. 64

 

More...


หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร

เปิดรับสมัคร!! อบรม 3-11 ก.ค. 64


More...


หลักสูตร "ตัวแทนออกของ" icon

เปิดรับสมัคร 50 ท่าน **ที่นั่งเต็มเร็ว
SP(S)#22 อบรมอังคาร และพฤหัสบดี
SP(S)#23 อบรมเสาร์-อาทิตย์


 

More...
หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง X3

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการจัดการสินค้าคงคลัง icon

เลื่อนการอบรม

More...


หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ icon

เปิดรับสมัคร รุ่น 4

อบรม 3-31 ก.ค. 64

More...


หลักสูตร Microsoft Excel for Logistics Management icon

เลื่อนการอบรม

More...


หลักสูตร Distribution Management

เปิดรับสมัคร บริการอบรมภายในองค์กร

In-House สอบถามเจ้าหน้าที่

More...


หลักสูตร Warehouse Management icon

เปิดรับสมัคร อบรม 19-20 มิ.ย. 64


 

More...


หลักสูตร SCOR + LEAN Logistics Management

เปิดรับสมัคร อบรม 12-13 มิ.ย. 64
บริหารเพื่อลดต้นทุน สร้างความร่วมมือภายในองค์กร

More...


หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์

กลยุทธ์ลดต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลัง
Logistics & Supply Chain Simulation By Beer Game

บริการอบรมภายใน In-House Training

More...


หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่

เปิดรับสมัคร

อบรม 26-27 มิ.ย. 64

More...


หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง

เปิดรับสมัคร บริการอบรมภายในองค์กร

In-House สอบถามเจ้าหน้าที่

More...


สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์

ปี 2564 รัฐบาลให้การสนับสนุนทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์ ฟรี!!
เพื่อยกระดับแรงงานในประเทศให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ 

More...
Logistics อาชีพสุดปัง !!  ยุค Covid - 19

Logistics อาชีพสุดปัง !! ยุค Covid - 19 icon

สายงานโลจิสติกส์  เป็นสายงานที่สนับสนุนความต้องการ “การบริโภค” ของมนุษย์

More...


ข้อพึงระวังในการเอาประกันภัยสินค้าสำหรับผู้นำเข้า และผู้ส่งออก icon

เงื่อนไขการประกันภัยสินค้านั้นมีข้อยกเว้น ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจน

More...