อบรมฟรี!! หลักสูตร "ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ"

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 5,6/2563
รับสมัคร
วันนี้ - 10 มิ.ย.

More...


เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ icon

เปิดรับสมัคร เข้าอบรมหลักสูตรบัญชี
เหมาะสำหรับผู้บริหาร ที่ไม่ใช่นักบัญชี
อบรม ONLINE
เสาร์ที่ 6 มิ.ย. 63


More...


In-house

ITBS บริการจัดหลักสูตรอบรมภายใน
(In-house Training)
ให้กับองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และเป็นการยกระดับ
ขีดสมรรถนะของบุคลากร

More...


หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ icon

เปิดรับสมัคร เข้าอบรมรุ่นที่ 131 
เริ่มอบรมภาคทฤษฎี --เลื่อนการเปิดอบรม--
ภาคปกติ (อบรม จันทร์- ศุกร์)
อบรมเวลา 09.00 -16.00 น.
 

More...


หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ icon

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 8 
เริ่มอบรม 1 สิงหาคม 2563
ภาคอบรม เสาร์-อาทิตย์
เวลาอบรม 09.00 -16.00 น. 

More...


Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3+ icon

เปิดรับสมัคร เข้าอบรม DGR from IATA
ลงทะเบียนก่อน 25 ก.ค. 63
เริ่มอบรม 15 ส.ค. 63 เป็นต้นไป
อบรมเวลา 09.00 -18.00 น. (เสาร์-อาทิตย์)

More...


หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย) icon

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 52
อบรมวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2563

 

More...


หลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร" icon

เปิดรับสมัคร SP รุ่น 16
อบรม 1 ส.ค. - 4 ต.ค. 63 (84 ชั่วโมง)
(สอบรอบเดือนพฤศจิกายน)


 

More...


หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 4
อบรมวันที่ 18 - 26 เมษายน 2563

More...


หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ icon

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 4
อบรมวันที่ 31 ต.ค. - 21 พ.ย. 63
อบรมทฤษฎีเชิงปฎิบัติ 42 ชั่วโมง

More...


Microsoft Excel for Logistics Management icon

เปิดรับสมัคร
อบรมวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2563

More...


Distribution Management

เปิดรับสมัคร
อบรมวันที่ 18, 24, 25 เมษายน 2563

More...


Warehouse Management

เปิดรับสมัคร
อบรมวันที่ 21, 22, 28 มี.ค. 2563

 

More...


SCOR + LEAN Logistics Management

เปิดรับสมัครรุ่นที่ 1
อบรมวันที่ 28-29 มีนาคม 2563

More...


กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์

เปิดรับสมัคร
อบรมวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563

More...


การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่

เปิดรับสมัคร
อบรมวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563

More...


การจัดการสินค้าคงคลัง

เปิดรับสมัคร
อบรมวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2563

More...


สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์

ปี 2563 รัฐบาลให้การสนับสนุนทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์ ฟรี!!
เพื่อยกระดับแรงงานในประเทศให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ

More...