เพิ่มช่องทางธุรกิจนำสินค้าไทย ขายไกลไปทั่วโลก

หลักสูตร เพิ่มช่องทางธุรกิจนำสินค้าไทย ขายไกลไปทั่วโลกด้วยอาลีบาบา

เปิดรับสมัครเข้าอบรม

เพิ่มช่องทางธุรกิจนำสินค้าไทย ขายไกลไปทั่วโลกด้วยแพลตฟอร์ม อาลีบาบา

More...


หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการธุรกิจ Logistics 2021 icon

เปิดรับสมัคร!! หลักสูตรพิเศษ

อบรม สุดยอดผู้จัดการ

More...


หลักสูตร เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ icon

เปิดรับสมัคร เข้าอบรมหลักสูตรบัญชี
เหมาะสำหรับผู้บริหาร ที่ไม่ใช่นักบัญชี
อบรม 22 ต.ค. 63


More...


หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคปกติ icon

เปิดรับสมัคร เข้าอบรมรุ่นที่ 137
เริ่มอบรมภาคทฤษฎี --เปิดอบรม 1 ธ.ค. 63
ภาคปกติ (อบรม จันทร์- ศุกร์)
อบรมเวลา 09.00 -16.00 น.
 

More...


หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์ icon

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 8 
เริ่มอบรม 14 พ.ย. 63
ภาคอบรม เสาร์-อาทิตย์
เวลาอบรม 09.00 -16.00 น. 

More...


หลักสูตร Dangerous Goods Regulations(DGR) Initial Category 3+ icon

หลักสูตรอบรม DGR from IATA รุ่น 5
รอตารางสอบปี 2021

More...


หลักสูตร Maritime Transport of Dangerous Goods (การขนส่งสินค้าอันตราย)

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 53
อบรมวันที่ 27-28 พ.ย. 2563

 

More...


หลักสูตร "ตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร" icon

เปิดรับสมัคร 50 ท่าน **สมัครก่อนเต็ม
SP(S)#19 อบรมเสาร์-อาทิตย์ (12 วัน)
อบรม 14 พ.ย. 63 - 24 ม.ค. 64


 

More...


หลักสูตร การขนส่งสินค้าผ่านแดนและพิธีการศุลกากร

เปิดรับสมัคร อบรม
อบรมวันที่ 31 ต.ค. - 4 พ.ย. 63

More...


หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ icon

เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 4
อบรมวันที่ 31 ต.ค. - 21 พ.ย. 63
อบรมทฤษฎีเชิงปฎิบัติ 42 ชั่วโมง

More...


หลักสูตร Microsoft Excel for Logistics Management icon

เปิดรับสมัคร
รุ่น 2 อบรม 6-7 พ.ย. 63
รุ่น 3 อบรม 12-13 ธ.ค. 63
เวลาอบรม : 09.00 - 16.00 น.

More...


หลักสูตร Distribution Management icon

เปิดรับสมัคร

More...


หลักสูตร Warehouse Management icon

เปิดรับสมัคร


 

More...


หลักสูตร SCOR + LEAN Logistics Management icon

เปิดรับสมัครวันนี้
บริหารเพื่อลดต้นทุน สร้างความร่วมมือภายในองค์กร

More...


หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์ icon

เปิดรับสมัครวันนี้ - 24 ต.ค. 63
กลยุทธ์ลดต้นทุนการบริหารสินค้าค
งคลัง
Logistics & Supply Chain Simulation By Beer Game

More...


หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่ icon

เปิดรับสมัคร

More...


หลักสูตร การจัดการสินค้าคงคลัง icon

เปิดรับสมัคร

More...


สร้างโอกาส ความก้าวหน้าในอาชีพโลจิสติกส์

ปี 2563 รัฐบาลให้การสนับสนุนทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์ ฟรี!!
เพื่อยกระดับแรงงานในประเทศให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ

More...